تعرفه های اینستاوند

تعرفه ها ۵۰ الی ۳۰۰ درصد زیر قیمت فعلی سایت های مشابه

فالوور ایرانی اینستاگرام ( ۳۰ درصد واقعی )

 • ۵۰۰ عدد
  ۷۸۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ عدد
  ۱۱ هزارتومان
 • ۲۰۰۰ عدد
  ۲۰ هزارتومان
 • ۳۰۰۰ عدد
  ۲۹ هزارتومان
 • ۴۰۰۰ عدد
  ۳۶ هزارتومان
 • ۵۰۰۰ عدد
  ۵۰ هزارتومان
 • ۶۰۰۰ عدد
  ۵۸ هزارتومان
 • ۷۰۰۰ عدد
  ۶۹ هزارتومان
 • ۸۰۰۰ عدد
  ۸۳ هزارتومان
 • ۱۰۰۰۰ عدد
  ۹۷ هزارتومان

تعرفه های انواع ویو اینستاگرام

ویو Impression دار ( برای اکسپلور )

 • 1۰۰ عدد
  2 هزار تومان
 • ۵۰۰ عدد
  ۵ هزارتومان
 • ۱۰۰۰ عدد
  ۵ هزارتومان
 • ۱۵۰۰ عدد
  ۶ هزارتومان
 • ۲۰۰۰ عدد
  ۹/۵ هزارتومان
 • ۳۰۰۰ عدد
  ‍۱۵/۵ هزارتومان
 • ۴۰۰۰ عدد
  ۱۸ هزارتومان
 • ۵۰۰۰ عدد
  ۲۰ هزارتومان
 • ۶۰۰۰ عدد
  ۲۲ هزارتومان
 • ۷۰۰۰ عدد
  ۲۳/۵ هزارتومان
 • ۹۰۰۰ عدد
  ۲۵ هزارتومان
 • ۱۰۰۰۰ عدد
  ۲۸ هزارتومان
 • ۱۵۰۰۰ عدد
  ۳۲ هزارتومان
 • ۲۰۰۰۰ عدد
  ۳۸ هزارتومان

ویو پرسرعت ( تضمین تحویل زیر ۱۰ دقیقه )

 • 1۰۰ عدد
  ۵۰۰ تومان
 • ۲۰۰ عدد
  ۱ هزارتومان
 • ۳۰۰ عدد
  ۱۵۰۰ تومان
 • ۴۰۰ عدد
  ۲ هزارتومان
 • ۵۰۰ عدد
  ۲۵۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ عدد
  ۳ هزارتومان
 • ۲۰۰۰ عدد
  ۶ هزارتومان
 • ۳۰۰۰ عدد
  ۹ هزارتومان
 • ۴۰۰۰ عدد
  ۱۲ هزارتومان
 • ۵۰۰۰ عدد
  ۱۶ هزارتومان
 • ۱۰۰۰۰ عدد
  ۲۰ هزارتومان
 • ۲۰۰۰۰ عدد
  ۳۵ هزارتومان
 • ۳۰۰۰۰ عدد
  ۵۰ هزارتومان
 • ۴۰۰۰۰ عدد
  ۶۰ هزارتومان
 • ۵۰۰۰۰ عدد
  ۷۰ هزارتومان
 • ۱۰۰۰۰۰ عدد
  ۱۲۰ هزارتومان
 • ۲۰۰۰۰۰ عدد
  ۲۴۰ هزارتومان
 • ۳۰۰۰۰۰ عدد
  ۳۰۰ هزارتومان
 • ۴۰۰۰۰۰ عدد
  ۴۰۰ هزارتومان
 • ۵۰۰۰۰۰ عدد
  ۴۵۰ هزارتومان

ویو واقعی اینستاگرام

 • ۱۰۰۰ عدد
  ۲۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ عدد
  ۴ هزارتومان
 • ۳۰۰۰ عدد
  ۶۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ عدد
  ۸ هزارتومان
 • ۶۰۰۰ عدد
  ۱۲ هزار تومان
 • ۷۰۰۰ عدد
  ۱۴ هزارتومان
 • ۸۰۰۰ عدد
  ۱۶ هزارتومان
 • ۹۰۰۰ عدد
  ۱۸ هزارتومان
 • ۱۰۰۰۰ عدد
  ۲۰ هزارتومان
 • ۱۵۰۰۰ عدد
  ۲۵ هزارتومان
 • ۲۰۰۰۰ عدد
  ۳۰ هزارتومان
 • ۳۰۰۰۰ عدد
  ۳۵ هزارتومان
 • ۴۰۰۰۰ عدد
  ۴۰ هزارتومان
 • ۵۰۰۰۰ عدد
  ۵۰ هزارتومان
 • ۱۰۰۰۰۰ عدد
  ۱۰۰ هزارتومان
 • ۱۵۰۰۰۰ عدد
  ۱۴۰ هزارتومان
 • ۲۰۰۰۰۰ عدد
  ۱۹۰ هزارتومان
 • ۳۰۰۰۰۰ عدد
  ۲۵۰ هزارتومان
 • ۴۰۰۰۰۰ عدد
  ۳۰۰ هزارتومان
 • ۱۰۰۰۰۰۰ عدد
  ۵۰۰ هزارتومان

تعرفه های انواع لایک اینستاگرام

لایک با کیفیت ایرانی

 • 1۰۰ عدد
  ۲۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰ عدد
  ۲۵۰۰ تومان
 • ۲۰۰ عدد
  ۳ هزار تومان
 • ۲۵۰ عدد
  ۳۵۰۰ تومان
 • ۳۰۰ عدد
  ۴ هزار تومان
 • ۴۰۰ عدد
  ۵ هزارتومان
 • ۵۰۰ عدد
  ۵۵۰۰ تومان
 • ۶۰۰ عدد
  ۶ هزارتومان
 • ۷۰۰ عدد
  ۶/۵ هزارتومان
 • ۸۰۰ عدد
  ۷ هزارتومان
 • ۹۰۰ عدد
  ۸ هزارتومان
 • ۱۰۰۰ عدد
  ۹ هزارتومان
 • ۲۰۰۰ عدد
  ۱۵ هزارتومان
 • ۳۰۰۰ عدد
  ۲۴ هزارتومان
 • ۵۰۰۰ عدد
  ۳۰ هزارتومان
 • ۱۰۰۰۰ عدد
  ۵۰ هزارتومان
 • ۱۵۰۰۰ عدد
  ۶۵ هزارتومان

لایک از صفحات غیر فعال ایرانی

 • 1۰۰ عدد
  ۱۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰ عدد
  ۱۵۰۰ تومان
 • ۳۰۰ عدد
  ۱۸۰۰ هزار تومان
 • ۴۰۰ عدد
  ۲۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰ عدد
  ۲/۵ هزار تومان
 • ۱۰۰۰ عدد
  ۴ هزارتومان
 • ۲۰۰۰ عدد
  ۸۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ عدد
  ۱۲ هزارتومان
 • ۴۰۰۰ عدد
  ۱۶ هزارتومان
 • ۵۰۰۰ عدد
  ۱۹ هزارتومان
 • ۶۰۰۰ عدد
  ۲۲ هزارتومان
 • ۷۰۰۰ عدد
  ۲۵ هزارتومان
 • ۸۰۰۰ عدد
  ۲۷ هزارتومان
 • ۹۰۰۰ عدد
  ۲۹ هزارتومان
 • ۱۰۰۰۰ عدد
  ۳۱ هزارتومان

لایک خارجی با کیفیت

 • 1۰۰ عدد
  ۱۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰ عدد
  ۱۴۰۰ تومان
 • ۲۰۰ عدد
  ۱۹۰۰ تومان
 • ۳۰۰ عدد
  ۲۸۰۰ تومان
 • ۵۰۰ عدد
  ۳/۹ هزار تومان
 • ۱۰۰۰ عدد
  ۷/۵ هزارتومان

تعرفه های کامنت اینستاگرام

کامنت رندوم فارسی اینستاگرام

 • ۵ عدد
  ۱۰۰۰ تومان
 • ۱۰ عدد
  ۱۸۰۰ تومان
 • ۲۰ عدد
  ۳/۵ هزار تومان
 • ۴۰ عدد
  ۶/۵ هزار تومان

تعرفه های تلگرام

بازدید ۵ پست آخر کانال

 • ۵۰۰ عدد
  ۷۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ عدد
  ۱۶ هزار تومان
 • ۵۰۰۰ عدد
  ۶۰ هزار تومان

ممبر غیرواقعی تلگرام ایرانی

 • ۱۰۰۰ عدد
  ۳۶۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ عدد
  ۷۷۰۰۰ تومان